Avís legal

  • Dades del lloc web
  • Drets de propietat intel·lectual
  • Protecció i tractament de dades de caràcter personal
  • Cookies
  • Protecció i cessió de dades personals
  • Seguretat de les dades de caràcter personal
  • Drets de les persones interessades

El web www.vetandvet.cat (en endavant, el “Lloc Web”) és un domini d'Internet de titularitat de VET&VET CENTRE VETERINARI, S.L. (en endavant “VET&VET CENTRE VETERINARI”) i és el seu únic web oficial.

VET&VET CENTRE VETERINARI, S.L., amb NIF B55211767  i inscrit al Registre de Tipus de registre mitjançant inscripció al full X.XXX, volum X.XXX, foli XXX, té l'adreça a Plaça Celestina Vigneaux i Cibils num. 3, 17003 Girona. Pot contactar amb VET&VET CENTRE VETERINARI a través del núm. de telèfon +34 972 296 283 o de l’adreça de correu electrònic: vetgandvet.gi@gmail.com

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.vetandvet.cat pertanyen a VET&VET CENTRE VETERINARI, llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l'autorització.

Les marques, signes distintius i logotips que apareguin en aquest lloc web són propietat de VET&VET CENTRE VETERINARI, si no s'indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

VET&VET CENTRE VETERINARI, titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Aquesta pàgina Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari. Podeu trobar més informació aquí.

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de VET&VET CENTRE VETERINARI amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d'informació i la petició de la comanda.

VET&VET CENTRE VETERINARI es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari.

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l'adreça electrònica vetandvet.gi@gmail.com, o a l'adreça postal de les oficines Plaça Celestina Vigneaux i Cibils num. 3, 17003 Girona.